Statut Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem  

 

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZADANIA CECHU

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

IV. ORGANY CECHU

A. WALNE ZGROMADZENIE B. ZARZĄD CECHU C. KOMISJA REWIZYJNA D. SĄD CECHOWY

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

VIII. BIURO CECHU

IX. REPREZENTACJA CECHU

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

XI. POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA CECHU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                                                 § 1

1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców jest organizacją Samorządu Gospodarczego Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości.

2. Cech posiada osobowość prawną.

3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz. U. Nr 17 poz. 92 z późn. zmian.) oraz ustawy o organizacjach pracodawców z dn. 23.05.1991 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmian.) zwane dalej ustawą oraz niniejszego Statutu.

                                                                                 § 2

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie rzemiosł różnych i przedsiębiorczości.

                                                                                 § 3

1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem  zwany dalej Cechem

2. Siedzibą Cechu jest: Zakopane.

                                                                                 § 4

1. Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako federacji związku pracodawców.

2. Cech na zasadzie dobrowolnej przynależności może być członkiem innych stowarzyszeń, fundacji lub podobnych organizacji.

II. ZADANIA CECHU

                                                                                  § 5

1. Zadaniem Cechu jest :

1) utrwalanie więzi środowiskowych,

2) postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu,

3) a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej,

4) oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych.

2. Zadania określone w ust.1 Cech może realizować poprzez:

1) współpracę z organizacjami społecznymi , samorządowymi i gospodarczymi,

2) udzielanie pomocy prawnej swoim członkom oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

3) przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu , a także interweniowanie u tych organów w przypadkach

naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego,

4) badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,

5) udzielanie członkom pomocy w formie porad, instruktażu oraz informacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności gospodarczej,

6) udzielanie na zewnątrz informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej świadczonych przez członków Cechu oraz ich możliwościach produkcyjnych, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego,

7) rozpatrywanie skarg na działalność członków,

8) współdziałanie z jednostkami naukowo - badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,

9) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,

10) propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

11) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła,

12) organizowanie pomocy instruktażowo- szkoleniowej w zakresie działalności gospodarczej, bhp oraz warunków wymogów sanitarno - epidemiologicznych, prawa pracy, przepisów Unii Europejskiej itp,,

13) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla: członków i pracowników Cechu oraz ich rodzin, uczniów, a także dla pracowników zakładów i ich rodzin,

14) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

15) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

16) zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych, ośrodków szkoleniowych umożliwiających uzyskanie jak najwyższego wykształcenia zawodowego i ogólnego,

17) wykonywanie - na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej , w której Cech jest zrzeszony - zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez członków Cechu,

18) organizowanie i finansowanie obchodów świąt rzemieślniczych i innych, uroczystości związanych z kultem religijnym, tradycjami rzemieślniczymi i innymi,

19) uczestnictwo i wspomaganie akcji organizowanych przez inne instytucje związanych ze statutową działalnością Cechu,

20) podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

3. Cech swoje zadania statutowe, określone w ust. 1 i 2 realizować może poprzez:

1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :

a) wynajem lokali użytkowych  PKD 68.2

b) wynajem pokoi gościnnych- PKD 55.2, 55.9

c) prowadzenie biura rachunkowego, doradztwa podatkowego lub innego.

d) pomoc przy sporządzaniu dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych i innych.- PKD- 69.2

e) sprzedaż detaliczną PKD 47.1

f) działalność usługową związaną z wyżywieniem PKD  56.1, 56.2, 56.3

2) działalność statutową nieodpłatną PKD- 94.1

a) darowizny od osób prywatnych i fizycznych

b) składki członkowskie

c) dotacje w 100 % na realizację projektu  

3) działalność statutowa odpłatną PKD- 94.1 Szkoła PKD- 85.3

a) wpłaty uczestników projektu

b) dotacje na częściowe pokrycie kosztów projektu

c) zadania zlecone przez budżet państwa

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                                                    § 6

1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie objętym § 2 Statutu a także w czasie określonym inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.

                                                                                    § 7

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenia dotyczące gotowości i uiszczania składek członkowskich.

2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

                                                                                    § 8

1. Od decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na

najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

                                                                                     § 9

1. Członkowie mają prawo:  

1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu,

3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,

4) wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu - dotyczących praw członka - do Walnego Zgromadzenia,

5) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

6) wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,

7) uzyskiwania od organu Cechu - na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach Sekcji Cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wnioskach i zamierzeniach.

2. Nie ma prawa czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu członek Cechu, który:

1) Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu.

2) Został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego.

3) Zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy. W przypadku tych osób nie ma obowiązku indywidualnego zawiadamiania o terminie , miejscu i przedmiocie Walnego Zgromadzenia

                                                                                   § 10

 Członkowie Cechu obowiązani są:

1) przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady życia społecznego,

2) stosować się do przepisów Statutu oraz Uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace,

7) a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

                                                                                   § 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

                                                                                   § 12 

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1) wystąpienia,

2) wykreślenia,

3) wykluczenia.

                                                                                    § 13

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.

                                                                                    § 14

1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

2. Wykreślenie członka z Cechu może nastąpić również w przypadku nieprzestrzegania przepisów organizacyjnych (uchwał Zarządu) oraz zalegania z wpłacaniem składki cechowej za okres 6 - ciu miesięcy, mimo wezwania do zapłaty.

3. Wykluczenie członka Cechu następuje na mocy uchwały Zarządu w wypadku:

1) Nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej.

2) Stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych.

3) Orzeczenia Sądu Cechowego.  

                                                                                     § 15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

                                                                                     § 16

 1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 60 Statutu Cechu.

4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się powinien on być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 Statutu.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od Uchwały Zarządu w spawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

                                                                                     § 17

1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając potrzeby wynikające z działalności statutowej Cechu oraz wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz o terminie jej ważności.

2. Zarząd Cechu może w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składek w całości lub w części, na czas określony, a także umorzyć składki zaległe.

                                                                                     § 18

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

1) "Honorowego Starszego" lub "Honorowego Członka" Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,

2) "Honorowego Członka Cechu" osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu lub pracownikami i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej lub pracy,

2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać z działalności kulturalno- oświatowej Cechu w zakresie przysługującym członkom.

  IV. ORGANY CECHU

                                                                                      § 19

1. Organami Cechu są:

A. Walne Zgromadzenie Członków

B. Zarząd

C. Komisja Rewizyjna

D. Sąd Cechowy

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C, i D.

 3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

6. Za udział w posiedzeniach organu Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

A. Walne Zgromadzenie Członków  

                                                                                   § 20

 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania.

                                                                                   § 21

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie Statutu i jego zmian

2) wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,

3) określenie wysokości składek cechowych,

4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w

tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,

8) upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,

10) nadawanie godności Członka Honorowego Cechu oraz Honorowego Starszego Cechu,

11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

12) wybieranie delegatów na zjazd Delegatów Samorządu Rzemiosła na okres kadencji.

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie,

                                                                                    § 22

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego - przed upływem kadencji - może nastąpić przez Walne Zgromadzenie Członków większością ? głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

                                                                                    § 23

1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 500 członków - Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem Delegatów.

2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe, na okres kadencji Zarządu.

Przy liczbie członków Cechu do 1 000 wybiera się jednego delegata na 6 członków, ponad 1 000 do 1 500 - jednego delegata na 8 członków, ponad 1 500 - jednego delegata na 10 członków.

3. Do Zebrania Delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach.

4. Na żądanie ogółu członków lub z inicjatywy Zarządu zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w pełnym składzie.

                                                                                     § 24

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na żądanie:

1) Komisji Rewizyjnej

2) Izby Rzemieślniczej

3) Ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie Członków może zwołać

Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez ogólnej liczby członków lub delegatów.

                                                                                       § 25

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia się wszystkich członków posiadających bierne i czynne prawo wyborcze i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział również inne zaproszone osoby.

2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów:

1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2) sprawozdania Zarządu,

3) projektu podstawowych uchwał,

4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków

                                                                                       § 26

1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednio trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

                                                                                       § 27

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 2/3 części członków Cechu lub delegatów.

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest - po półgodzinnej przerwie lub nie później niż w ciągu 14 dni - zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.

5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział jedynie członkowie Cechu.

                                                                                        § 28

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków podpisuje przewodniczący i sekretarz.

3. Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej.

B. Zarząd Cechu

                                                                                         § 29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

                                                                                        § 30

 1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, który jest Prezesem Zarządu, 2-ch Podstarszych, którzy są Zastępcami Prezesa Zarządu, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków.

2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków.

3. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos. O ile w dwóch kolejnych turach wyborów nie dokonano wyboru członków Zarządu , w kolejnej turze wyborów liczy się wyłącznie ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów . Gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie nad tymi kandydatami.

4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch Podstarszych, Sekretarza i Skarbnika w głosowaniu jawnym

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

6. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu posiadający bierne i czynne prawo wyborcze. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom, ustępującemu Zarządowi oraz członkom, nie więcej niż 1 kandydat na członka.

7. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w Cechu.

8. Kandydat na Prezesa Zarządu Starszego Cechu winien posiadać co najmniej 7 letni staż członkostwa w Cechu

9. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.

                                                                                           § 31

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równej ilości głosów- wg kolejności umieszczenia na liście.

W przypadku ustąpienia lub odwołania Prezesa Zarządu - Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Zastępca Prezesa Zarządu - Podstarszy.

                                                                                            § 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zarządu.

                                                                                             § 33

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 

1) Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych.

2) Gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w §21

3) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia

4) Powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu

5) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Dyrektorem Biura Cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia.

6) Po konsultacji z Dyrektorem Biura Cechu, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz ustalanie wynagrodzeń Dyrektorów Szkół Cechowych i innych Dyrektorów prowadzonych przez Cech jednostek organizacyjnych

7) Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień przez członków Cechu.

8) Ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia.

9) Przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

10) Kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych wniosków przed Sądem.

11) Występowanie do właściwych terenowych organów administracji państwowej w sprawach wykonywania rzemiosła.

12) Podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w innych organizacjach, oraz wskazywanie przedstawicieli Cechu w tych organizacjach.

13) Uchwalanie statutów prowadzonych przez Cech szkół , ośrodków szkoleniowych i innych placówek oświatowych.

14) Zlecanie badania sprawozdań finansowych Cechu lub innych sprawozdań i audytów wewnętrznych oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

15) Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności Cechu, prowadzonych przez Cech szkół i jednostek organizacyjnych.  

2. Bieżącą działalnością Cechu kieruje w imieniu Zarządu Prezes Zarządu - Starszy Cechu a w razie jego nieobecności Zastępca Prezesa - Podstarszy Cechu wyznaczony przez Starszego Cechu.

                                                                                        § 34 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się możliwie w najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

                                                                                        § 35 

1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje Prezes Zarządu- Starszy Cechu lub Zastępca Prezesa Podstarszy Cechu.

2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadamiani są na 3 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.

3. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura z głosem doradczym.

                                                                                         § 36

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C. Komisja Rewizyjna 

                                                                                          § 37

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu jawnym.

3. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos. O ile w dwóch kolejnych turach wyborów nie dokonano wyboru członków Komisji, w kolejnej turze wyborów liczy się wyłącznie ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów . Gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie nad tymi kandydatami.

4. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji - w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka. 

                                                                                           § 38

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) Badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym że na wniosek ogólnej liczby członków Cechu- Zarządu Cechu, badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie

2) Badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności

4) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi

5) Wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  

6) Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną

D. Sąd Cechowy

                                                                                              § 39

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

                                                                                              § 40

1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków i 2-ch zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Przewodniczącym Sądu zostaje osoba, która otrzymała

największą liczbę głosów Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden. O ile w dwóch kolejnych turach wyborów nie dokonano wyboru członków

Komisji, w kolejnej turze wyborów liczy się wyłącznie ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów . Gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów przeprowadza się

dodatkowe głosowanie nad tymi kandydatami.

2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.

                                                                                              § 41

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu lub z własnej inicjatywy.

2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

                                                                                              § 42

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

1) Upomnienie

2) Nagana  

3) Pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres 1 roku

4) Pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat

5) Wykluczenie

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka, Sąd Cechowy może- niezależnie od orzeczonej kary- zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną sąd niezależnie od orzeczonej kary może zlecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

                                                                                                § 43

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z poważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka Cechu, Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.

2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

1) Popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

2) Umyślne działanie na szkodę Cechu

3) Uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich

4) Naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła  

                                                                                                  § 44

 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia

2. Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne

                                                                                                   § 45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

                                                                                                   § 46

  Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

  V.  SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

                                                                                                    § 47

1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.

2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.

3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w §25.

4. Powoływanie Sekcji należy do właściwości Zarządu.

5. Pierwsze zebranie Sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego Sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego Sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący Sekcji może

na zaproszenie Starszego Cechu uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Cechu z głosem doradczym.

6. Do zadań Sekcji należy:

1) Oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno ? gospodarczych rzemiosła,

2) Prowadzenia działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła

3) Wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów

4) Otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze

5) Aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.

7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

  VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

                                                                                                    § 48 

1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków,

Zarząd Cechu może powoływać komisje kontroli społecznej oraz komisję ds. skarg i wniosków oraz inne.

2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.

 

3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.

                                                                                                     § 49

1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców. 

                                                                                                      § 50

1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nimi i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

                                                                                                       § 51

Do zadań Komisji ds. Skarg I Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

                                                                                                       § 52

 Tryb pracy i szczegółowe zadania Komisji określa Zarząd Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

                                                                                                        § 53

  1.Środki finansowe i majątek Cechu powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Cechu i innych wpływów. 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu. 3.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie. Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej Izby Rzemieślniczej.

                                                                                                         § 54

1. Cech pokrywa koszty realizacji zadań statutowych z wpływów określonych w § 53.pkt 1

2. Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo- organizacyjnej Izby Rzemieślniczej.

VIII. BIURO CECHU

                                                                                                          § 55 

1. Dyrektor Biura Cechu kieruje pracą Biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.

2. Dyrektor Biura Cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.

3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.

4. Dyrektor Biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Dyrektor Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

6. W razie nieobecności Dyrektora Biura Cechu, osobę go zastępującą, wyznacza Starszy Cechu w porozumieniu z Dyrektorem Biura.

7. Zasady organizacji pracy Biura Cechu i jego strukturę organizacyjną uchwala Zarząd Cechu na wniosek Dyrektora Biura Cechu

                                                                                                             § 56 

1. Dyrektorem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3- letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora Biura Cechu od warunku posiadania 3 letniej praktyki w organizacjach rzemiosła. 

                                                                                                              § 57

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Biura Cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU

                                                                                                              § 58

 Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu - Starszego Cechu lub Zastępcę Prezesa- Podstarszego Cechu, lub osoba przez nich upoważniona. 

                                                                                                               § 59

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Prezes Zarządu Starszy Cechu lub Zastępca Prezesa - Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem Biura a w okresie jego nieobecności łącznie z. zastępującym Dyrektora pracownikiem Biura Cechu.

 2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

                                                                                                                § 60

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może umieścić odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.

4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami

5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. LIKWIDACJA CECHU

                                                                                                                  § 61

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością głosów.

Statut uchwalony w dniu 27.06.1989r. Uchwałą Nr.4

Walnego Zgromadzenia członków Cechu Rzemiosł Różnych w Zakopanem,

ZAREJESTROWANY W SADZIE REJONOWYM W NOWYM SĄCZU 6.11.1989r.

Tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie

1. Uchwałą nr 20/2009 z dnia 18.05.2009r.

2. Uchwałą nr 10/2012 z dnia 31.05.2012r.