Członkiem Cechu może zostać osoba wykonująca rzemiosło (w zakresie wszystkich branż) samodzielnie lub w spółce cywilnej.

Członkiem Cechu może być również przedsiębiorca, nie będący rzemieślnikiem, prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie, w spółce cywilnej lub jawnej osób fizycznych.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz dokumentów potwierdzających wykonywanie rzemiosła albo innej działalności gospodarczej.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA W POCZET
CZŁONKÓW CECHU W ZAKOPANEM

Do Cechu należy dostarczyć:
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
Zaświadczenie nadające numer NIP i REGON , PESEL (kserokopia dowodu osobistego)
Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (właściciela lub pracownika) ? dyplom czeladniczy, mistrzowski, technika lub inny tytuł kwalifikacyjny
1 zdjęcie

W przypadku szkolenia uczniów:
Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe ? minimum dyplom mistrzowski
Świadectwo ukończenia co najmniej 80 godzinnego kursu pedagogicznego (właściciela lub pracownika szkolącego)
Świadectwo ukończenia kursu BHP (właściciela lub pracownika szkolącego)

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.