Nauka zawodu jest ważnym zadaniem realizowanym przez pracodawców - rzemieślników. W tym zakresie Cech oferuje wszechstronną pomoc.
Obsługuje rzemieślników, uczniów i rodziców w zakresie całokształtu spraw związanych z uczniami - młodocianymi pracownikami, między innymi takich jak kompletowanie wszelkich dokumentów, sporządzanie umów, itp.

Ponadto Cech został upoważniony poprzez odpowiednie pełnomocnictwa do występowania w imieniu rzemieślników przed Ochotniczym Hufcem Pracy w sprawach dotyczących refundacji kosztów z tytułu zatrudniania młodocianych pracowników.
W imieniu tych rzemieślników kompletuje dokumentację dotyczącą uczniów i co kwartał sporządza stosowne wnioski wyliczając kwoty należne do refundacji, które wypłacane są przelewem na rachunki bankowe praodawców.

Wykaz rzemiosł, które wykonują członkowie zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Zakopanem:

Metaloplastyka 006-61-05 
Stolarstwo meblowe 017-41-17

Ślusarstwo produkcyjne 006-72-02 
Stolarstwo budowlane i pozostałe 017-41-25

Ślusarstwo usługowe 006-72-02 
Snycerstwo 017-28-06

Złotnictwo 006-75-08 
Inne drzewne 017-79-07

Mechanika pojazdowa 010-81-04 
Hafciarstwo 019-06-07

Blacharstwo pojazdowe 010-82-04 
Dziewiarstwo maszynowe 019-08-08

Elektromechanika pojazdowa 010-83-09 
Dziewiarstwo na drutach i szydełkach 019-09-04

Lakiernictwo pojazdowe 019-84-05 
Krawiectwo miarowe 021-17-01

Elektromechanika sprzętu domowego 011-31-13 
Wyprawa skór futerkowych 022-12-05

Teleradiomechanika 011-81-01 
Kożuszkarstwo i kuśnierstwo 022-15-02

Wulkanizatorstwo 013-72-09 
Pantoflarstwo 022-24-07

Kamieniarstwo 014-82-03 
Kaletnictwo 022-71-06

Piekarstwo 023-06-08 
Murarstwo 031-01-01

Kuchmistrzostwo 023-25-42 
Ciesielstwo 031-02-06

Cukiernictwo 023-07-04 
Malarstwo - Tapeciarstwo 031-05-03

Fryzjerstwo 089-11-02 
Izolatorstwo budowlane 031-31-04

Fotografowanie 089-21-03 
Instalatorstwo sanitarne 031-31-04

Blacharstwo budowlane 031-19-0 
Instalatorstwo elektryczne 031-41-05

Pozostałe: 

Inne papiernicze 027-19-05 
Dekarstwo 031-03-02

Zduństwo 031-04-07 
Maglowanie bielizny 072-53-07

Chemiczne czyszczenie odzieży 072-53-07 
Naprawa i montaż sprzętu sportowego 087-19-02

Szczotkarstwo 028-84-07 
Inne papiernicze 027-19-05

Tartacznictwo 017-11-06