Absolwencie szkoły podstawowej !

Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie powiatu tatrzańskiego i w innych krajach, przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu.

Mistrzowie w Cechu w Zakopanem szkolą w zawodach:

Ślusarstwo
Krawiectwo
Blacharstwo pojazdowe
Elektromechanika
Mechanika pojazdowa
Lakiernictwo pojazdowe
Cukiernictwo
Piekarstwo
Elektromechanika pojazdowa
Fryzjerstwo
Blacharstwo budowlane
Stolarstwo
Instalatorstwo sanitarne i c.o.
Murarstwo
Instalatorstwo elektryczne
Kuchmistrzostwo 
Technologia Robót Wykończeniowych
Handel

Kontakt : Zakopane ul. Gimnazjalna 1 tel. 18 20 68 501

DOKUMENTY WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIA MŁODOCIANEGO

Do Cechu należy dostarczyć:
- Świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum,
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie
- Informacje osobowe ucznia: imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, datę rozpoczęcia praktyki, wybrany zawód, adres i nazwę zakładu szkolącego, informację o wybranej formie kształcenia teoretycznego - szkoła zawodowa lub inne formy poza szkolne.

Umowy podpisywane są w Cechu podczas dyżuru Starszego Cechu -w każdą środę w godzinach 13:00 do 15:00.

W podpisaniu umowy biorą udział: uczeń, właściciel zakładu rzemieślniczego lub osoba przez niego upoważniona, jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun.

Kształcenie praktyczne

Odbywa się w zakładach rzemieślniczych.

Umowa określa:
- strony zawierające umowę
- kwalifikacje pracodawcy,
- rodzaj przygotowania zawodowego,
- czas trwania i miejsce zawarcia umowy,
- sposób dokształcania teoretycznego,
- wysokość wynagrodzenia,
- podstawowe prawa i obowiązki,
- podstawę prawną,

Podstawa prawna określa:

1. Jakie są zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego?
Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu
przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy
dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony.

Na czym polega szczególna ochrona zdrowia?

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.
Nie wolno zatrudniać młodocianych przy
pracach wzbronionych, ani porze nocnej.

Ile wynosi czas pracy młodocianego?

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin
na dobę. Czas pracy w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin
na dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze
wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.

Jaki jest wymiar urlopu młodocianego?

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.
Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym , w którym kończy on 18 lat,
ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Jakie są zasady wynagradzania młodocianego?

Młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie
w wysokości:
w I roku nauki 5 % (nie mniej niż 5 %)
w II roku nauki 6 % (nie mniej niż 6 %)
w III roku nauki 7 % (nie mniej niż 7 %)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym który składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Absolwent ZSZ może:
- dalej ustawicznie kontynuować edukację zawodową.
- dalej kontynuować pracę, po trzech latach pracy ma możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego.
- uruchomić własną działalność gospodarczą.

Zgłoszenia przyjmuje oraz szczegółowych informacji udziela Cech.

Nauka zawodu w rzemiośle

Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej zajmują się szkoleniem uczniów. Działalność edukacyjna to ważna część zadań, które realizują pracodawcy i rzemieślnicy. Wiele zawodów istnieje dzięki wielowiekowej tradycji. Wykonawcy tych zawodów mają rzemieślniczy rodowód. To pracodawca ? rzemieślnik wpływa na jakość kształcenia zawodowego ucznia.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym pracownikiem.

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym.
Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy zatrudniania pracowników młodocianych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zasadniczo znowelizowana w 1996 r.), zawierająca Dział IX w całości poświęcony kwestiom młodocianych pracowników.

Szczegółowe przepisy odnoszące się do zasad odbywania przygotowania zawodowego ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278).

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia - młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie
Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Uczeń zamierzający podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

* ukończony 16 rok życia,
* ukończone gimnazjum,
* dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a następnie pracy.

Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.
Kandydat na ucznia przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (uzyskanie statusu instruktora praktycznej nauki zawodu).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988, zm. w 2003 r. Nr 197, poz.1875) określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić osoby, które posiadają:

1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
2. instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa wyżej oraz:
* świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
* świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
* świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie Nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać."
Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu nauki zawodu najlepiej załatwiać w cechu. Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z młodocianym tj.

* rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
* czas trwania nauki zawodu
* miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
* sposób realizacji obowiązku szkolnego,
* wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Dla ułatwienia szkolącym zakładom - Związek Rzemiosła Polskiego przygotował wzory druków umów, które są dostępne w cechach i izbach rzemieślniczych.

Według tego wzoru strony umowy powinny ustalić także:

* czy umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony czy też określony,
* sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego młodocianego,
* a także rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej,

Generalnie umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są na czas nieokreślony, ale jeśli zakład rzemieślniczy zatrudnia więcej uczniów, niż wynika to z jej potrzeb to umowy mogą być zawarte na czas określony.
Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są, jako pracownicy młodociani.
W okresie nauki zawodu młodociany musi się dokształcać w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Zawarcie umowy

Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca - właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń - młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 18 lat dodatkowo jego prawny opiekun.
Umowy dla młodocianych dokształcających się w szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponad podstawowych. W przypadku gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie

Wszechstronnej pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz w trakcie trwania nauki zawodu w tym dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, szkolącym zakładom mogą udzielić cechy.

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:

* nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
* ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu,
* reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu,
* stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).

Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron.

Okres nauki zawodu

Okres nauki zawodu w rzemiośle
Nauka zawodu trwa 36 miesięcy.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia-młodocianego pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego - izba rzemieślnicza może skrócić lub przedłużyć okres nauki zawodu..
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 197, poz.1663)

Okres nauki w zawodach szkolnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DZ.U. 2012 poz. 7).
Nauka zawodu może odbywać się w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka u rzemieślnika odbywa się w zawodach z klasyfikacji szkolnej, które odpowiadają danemu rodzajowi rzemiosła i w których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze.

Klasyfikacja określa także czas trwania nauki w zawodach przewidzianych do kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych (3-letni). W takich przypadkach okres nauki wynosi 36 miesięcy.

Pracodawca zobowiązany jest skierować młodocianego na dokształcanie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej lub zorganizować dokształcanie w systemie pozaszkolnym pod warunkiem realizacji obowiązkowych zajęć z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego, wynikających z programu nauczania.

Zawody pozaszkolne
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz.2644).
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy zawiera zestawienie zawodów występujących na rynku pracy (w tym wszystkie zawody szkolne).
Nauka zawodu u pracodawcy rzemieślnika może dotyczyć zawodu z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, który nie figuruje w klasyfikacji szkolnej, pod warunkiem jednak, że w zawodzie tym komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej przeprowadza egzamin czeladniczy.

1. Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Uchwale N. 5 z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/04 (oraz uzupełnienie Uchwała Nr 13 z dnia 15 lipca 2004 r.) ustalił Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Spośród przyjętych standardów dla 108 zawodów w 102 zawodach jest możliwa nauka zawodu (2 zawody przewidziane do kształcenia ustawicznego, 4 zawody przewidziane do kształcenia na poziomie szkół ponad zasadniczych - nie ma możliwości szkolenia młodocianego pracownika).
Wykaz standardów - w dziale "Działalność egzaminacyjna"

2. Zapisy w/w rozporządzenia Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego nie precyzują, jaki okres ma trwać nauka w odniesieniu do zawodów spoza klasyfikacji szkolnej. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego (pismo znak:NO-I-130/58/03, dnia 9 września 2003 r. wraz z wykazem zawodów pozaszkolnych, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła) - przyjął zasadę, iż dwu- lub trzyletni cykl nauczania w zawodach pozaszkolnych wynika z logiki struktury klasyfikacji gospodarczej ujmującej zawody w duże, średnie i elementarne grupy, zawierające zawody i specjalności. Wskazując 24 lub 36 miesięczny okres nauki w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, kierowano się:
* okresem nauki, dwa lub trzy lata, przypisanym do zawodu szkolnego znajdującego się w tej samej średniej lub elementarnej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w której występuje zawód odpowiadający danemu rodzajowi rzemiosła,
* w zawodach umieszczonych w grupach elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w których nie występuje żaden zawód do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, przyjmuje się dwu letni okres nauki.

(okres można sprawdzić w tabeli dotyczącej wykazu zawodów, w których komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie)

Wynagrodzenie ucznia

Młodocianemu pracownikowi - uczniowi zawodu przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

* I rok nauki nie mniej niż 5 %
* II rok nauki nie mniej niż 6 %
* III rok nauki nie mniej niż 7 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale roku kalendarzowego (ogłasza Prezes GUS).
Staw wynagrodzeń prawodawca ustalił w kwotach najniższych co oznacza, że pracodawca może ustalić dla młodocianego wyższe wynagrodzenie.
Wypłatę wynagrodzenia młodociany musi potwierdzić na liście płac.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków szkolenia uczniów, przystąpienia do egzaminów czeladniczych oraz na temat możliwości ukończenia kursu pedagogicznego - udzielają izby rzemieślnicze i cechy.
Naszym wspólnym celem jest zachęcanie absolwentów szkół podstawowych do nauki zawodu rzemiosła, bo to jest ich przyszłość.