REFUNDACJE

Przypominamy, w związku ze zmianami do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. nr. 53 poz. 472 z dnia 21.03.2005 r.), że pracodawca zawiadamia o zawarciu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą.

Zgłosić należy wszystkich uczniów, z którymi zawarto umowę o naukę zawodu bądź przyuczenia do określonej pracy po 01.01.2004 roku, ponieważ związane jest to ze zwrotem kosztów kształcenia ucznia.

Zwrot kosztów dokonują Urzędy Miast, Gminy na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia.

Do wniosku należy dołączyć kopię:
- dyplomu mistrza i kursu pedagogicznego,
- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
- świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

Refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jest od 01.07.2014 r. pomocą de minimis. Pomocy tej udziela (tak, jak to było dotychczas) OHP. Warunki i zasady refundowania pracodawcom wynagrodzeń określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 865). Umowy o refundowanie zawarte z OHP do końca czerwca 2014 r. są realizowane na ”starych zasadach”. Wnioski o zawarcie umowy z OHP można składać do 15 listopada każdego roku.

Wskaźniki, stawki:

 Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego w celu nauki zawodu nie może być niższe niż:

w   I roku nauki zawodu:  %

II roku nauki zawodu:  %

w III roku nauki zawodu:  %

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wyniesie 3010,00 zł brutto,
 • Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł brutto.

W zależność od wymiaru etatu minimalne wynagrodzenie będzie wynosić:

Wymiar etatu Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto
Pełen etat 3.010,00 zł
3/4 etatu 2.257,50 zł
2/3 etatu 2.006,66 zł
1/2 etatu 1.505,00 zł
1/3 etatu 1.003,33 zł
1/4 etatu 752,50 zł

 

Składki ZUS 2022 – ile zapłaci przedsiębiorca?

Jeśli nie jesteś uprawniony do żadnych ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Poniżej publikujemy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2022 roku za miesiące styczeń 2022 r., luty 2022 r., marzec 2022 r., kwiecień 2022 r., maj 2022 r., czerwiec 2022 r., lipiec 2022 r., sierpień 2022 r., wrzesień 2022 r., październik 2022 r., listopad 2022 r., grudzień 2022 r.( przeciętne wynagrodzenie 5.922,-x 60%=3.553,20).   

 • Składka emerytalna w 2022 to 693,58 zł - ( 19,52% )
 • Składka rentowa w 2022 to 284,26 zł - ( 8,00%)
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 87,05 zł - (2,45%)
 • Składka wypadkowa w 2022 to 59,34 zł - ( 1,67% )
 • Składka na Fundusz Pracy w 2022 to 87,05 zł - ( 2,45% )
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych zasad

Pełne składki ZUS w 2022 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1124,23 zł + składka zdrowotna 2022, a z ubezpieczeniem chorobowym 1211,28 zł + składka zdrowotna 2022.

Składki ZUS 2022 nowe firmy:

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składki za styczeń – grudzień 2022 roku wynoszą:
(minimalne wynagrodzenie 3010,x 30%=903,-)

 • Składka emerytalna w 2022 to 176,27 zł
 • Składka rentowa w 2022 to 72,24 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 22,12 zł
 • Składka wypadkowa w 2022 to 15,08 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych zasad

Składki ZUS w 2022 dla korzystających z ulgi na start

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe).

 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. opłacasz według nowych zasad

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Dodatkowe deklaracje i dokumenty

Wysokość podstawy do ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca będzie musiał wykazywać co miesiąc w raporcie dotyczącym podmiotu opłacającego tę składkę oraz w deklaracji rozliczeniowej. Istotne jest także to, by opłacać ją do 20. dnia następnego miesiąca, z wyjątkiem płatników składek posiadających osobowość prawną, którzy składki opłacają do 15. dnia następnego miesiąca oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, opłacających składki do 5. dnia następnego miesiąca. Istotny wpływ na samą wysokość składki oraz sposób jej naliczania będzie miała wybrana forma opodatkowania.

Podatek liniowy

Wysokość składki zdrowotnej dla rozliczających się na podstawie podatku liniowego wyniesie 4,9% dochodu firmy. Wysokość składki odprowadzanej w danym miesiącu obliczana będzie na podstawie dochodu wykazanego w poprzednim miesiącu. Polski Ład wprowadza także pojęcie składki minimalnej – płaconej w przypadku braku dochodu, poniesienia straty lub dochodu poniżej minimalnego wynagrodzenia. Ta określona została jako 9% minimalnego wynagrodzenia. Pensja minimalna w 2022 roku została określona na 3010 zł. Łatwo zatem wyliczyć, że minimalna składka wyniesie 270,90 zł. Będzie to kwota konieczna do zapłaty przy miesięcznych dochodach między 0 zł a 5510 zł. Przy dochodach powyżej 5510 zł, będzie to wspomniane wyżej 4,9%. Składkę będzie trzeba zatem uiścić nawet przy zerowych dochodach.

Skala podatkowa

W tym przypadku składka zdrowotna wynosić będzie aż 9% dochodów. Jak wyżej obowiązywać będzie minimalna składka zdrowotna wysokości 9% minimalnej pensji krajowej. Powyższe wyliczenia są zatem ważne również dla tej formy opodatkowania. Czy oznacza to zatem, że razem z Polskim Ładem podatek liniowy będzie zawsze korzystniejszy od skali podatkowej? Nie zawsze. Trzeba bowiem pamiętać, że rozliczanie według skali podatkowej przynosi wiele możliwości skorzystania z odliczeń, ulg czy preferencji, które są niedostępne dla rozliczających się w innej formie. 

Jakie na jakie preferencje mogą liczyć?

 • kwota wolna od podatku – ta w 2022 roku wzrasta do 30 tys. zł.;
 • sama wysokość stawki podatkowe przy podatkowej wynosi jedynie 17% (dla porównania 19% na podatku liniowym). Stawka w wysokości 17% obowiązuje do przekroczenia progu podatkowego, który również ulega podwyższeniu. Od 2022 roku wyższą stawkę podatkową – 32% zapłacimy bowiem dopiero, gdy nasze dochody będą wyższe niż 120 tys. zł rocznie (tylko od nadwyżki ponad ten próg);
 • rozliczając się tą metodą, istnieje możliwość dokonywania odliczeń, np. ulgi prorodzinnej bądź wspólnego rozliczania z małżonkiem;
 • nowością będzie również tzw. ulga dla klasy średniej (dla osób zarabiających 68412 zł rocznie, czyli 5700 zł miesięcznie, a poniżej 133 692 zł, czyli 11 141 zł miesięcznie. Jeśli osiągasz takie zarobki, składkę zdrowotną wyliczysz według specjalnego wzoru, tak by ostatecznie pomniejszony podatek zrekompensował podwyższoną składkę zdrowotną (ulga ta będzie dostępna wyłącznie dla osób rozliczających się skalą podatkową);
 • drugą nowością będzie ulga dla dużych rodzin, która polega na dodatkowym zwolnieniu z podatku przychodów do kwoty 85 tys. zł. (dostępna dla rozliczających się na skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem). Zwolnieniem objęci zostaną oboje rodzice w rodzinie wielodzietnej. Każde z nich skorzysta z kwoty zwolnienia w wysokości 85528 zł. Łącznie więc zwolnienie przypadające na rodzinę wyniesie aż 171 tys. zł. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku składka zdrowotna będzie miała stałą kwotę uzależnioną od rocznych przychodów z ewentualną możliwością skorzystania z ulgi dla dużych rodzin.

 • przychody poniżej 60 000 zł – składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 320 zł)
 • przychody w przedziale 60 000 – 300 000 zł – składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 540 zł)
 • przychody powyżej 300 000 zł – składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 960 zł).

Karta podatkowa

Rozliczający się kartą podatkową zapłacą 9% od wynagrodzenia minimalnego, czyli jak wyliczaliśmy powyżej 270,9 zł. Od stycznia ta forma rozliczeń będzie jednak dostępna tylko dla tych, którzy zdecydowali się na ten sposób rozliczenia jeszcze w 2021 roku. W 2022 r. nie będzie można już przystąpić do karty podatkowej.

Jakie dodatkowe obowiązki spadną na przedsiębiorców?

Fakt, iż liniowcy i przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej będą rozliczać się według stawki uzależnionej od dochodu wiąże się z comiesięcznym obowiązkiem informowania ZUS o osiąganych dochodach. Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek złożenia rocznego sprawozdania w kwestii składki zdrowotnej. Będzie to oddzielny dokument dołączany do rocznego rozliczenia PIT.

Poszczególne składki zdrowotne będą traktowane jak zaliczki na de facto roczną składkę. Możliwa będzie zatem nadpłata jak i niedopłata. Uwaga! Trzeba pamiętać jednak, że ewentualna nadpłata nie zostanie nam zwrócona automatycznie, a dopiero na nasz wniosek. Termin złożenia takiego wniosku upływa 31 maja.

Dobrą informacją jest natomiast to, że termin na opłacenie składek ZUS wydłuży się. Wniesienie opłat do ZUSu będzie konieczne do 20., a nie jak dotychczas do 10. dnia miesiąca.

Warto jeszcze zauważyć, że składkę zdrowotną według nowych zasad zapłacimy po raz pierwszy za luty 2022 roku, z terminem płatności do 20 marca, styczniowa składka rozliczana będzie według starych zasad.

 

 CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODU

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:
- dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia;
- przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny w tym 10 godzin praktyki).

Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.
Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej - ukończone trzy turnusy dokształcające (po jednym na każdym roku nauki zawodu).

Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
- przeszkolić młodocianego w zakresie bh i pp (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
- zgłosić młodocianego do ZUS-u

DOKUMENTACJA, KTÓRA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNIÓW ZAWODU

 - Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
- Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
- Karta osobista młodocianego pracownika
- Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)
- Program praktycznej nauki zawodu
- Legitymacja ucznia rzemiosła
- Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)
- Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
- kartę osobistą pracownika młodocianego
- Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
- Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
- rejestr zwolnień lekarskich
- rejestr wydanej odzieży roboczej
- okresowe badania lekarskie
- zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i pp (podpisane przez ucznia i szkolącego)
- dziennik nauki zawodu

PODSTAWOWE ZASADY BHP

 - pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
- pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
- w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia
- uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
- uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

CZAS PRACY
- do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
- po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę

URLOPY

 I rok nauki
- po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
- po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
RAZEM 38 dni

 Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.
RAZEM 32 dni

 II rok nauki
- młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
- jeśli młodociany ukończył 18 lat ? 20 dni urlopu

 III rok nauki
- młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
- młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

 Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
- młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
- młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
- orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
- jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

 W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy

UWAGI KOŃCOWE
Każdy pracodawca szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (DZ.U. 129 z 2001 roku)