Ustawą o zmianie ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca2023 r. dokonano m. in. zmiany ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, nadając jej nową nazwę: USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM I OCHRONIE MAŁOLETNICH. Znowelizowane zapisy ustawy weszły w życie w dniu 15.02.2024 r.

Zgodnie z powołanym przepisem przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą obowiązki określone w ust. 2-8. Celem znowelizowanej regulacji art. 21 jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wzmocnienie weryfikacji wymogów do pracy z dziećmi, przede wszystkim osób, które są cudzoziemcami bądź obywatelami polskimi i zamieszkiwały za granicą.  W ich przypadku sprawdzenie czy nie były karane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności jest utrudnione, tym bardziej, że osoby te nie będą figurować w Rejestrze sprawców na tle seksualnym, czy też Krajowym Rejestrze Karnym.
W rezultacie pracodawca będzie miał obowiązek sprawdzenia czy osoba zgłaszająca gotowość pracy znajduje się w Rejestrze, natomiast ta osoba będzie musiała przedstawić informację w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z rejestrów karnych państw zamieszkania, w którym przebywała lub którego jest obywatelem, a gdy nie jest to możliwe złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Oświadczenia o których mowa, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Informacje te pracodawca lub inny organizator utrwala w formie wydruku i załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności z małoletnimi.
Pracodawca lub inny organizator uzyskuje informacje, czy dane osoby zatrudnianej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Jak wynika z literalnego brzmienia zapisu art. 21 ust. 1 ustawy znajduje on zastosowanie do „pracodawców lub innych organizatorów” działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem itd. małoletnich - przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności w imieniu pracodawcy.

W praktyce jeśli pracodawca rzemieślnik prowadzi osobiście przygotowanie zawodowe młodocianych (bez powierzania tych obowiązków osobie trzeciej) – nadal zastosowanie znajduje wobec niego art.120 ust. 3a ustawy Prawo oświatowe i związane z tym oświadczenie, ale nie ma już zastosowania art. 21 ustawy. Wzór oświadczenie wprowadzony przez ZRP zachowa więc aktualność. Jeśli natomiast przygotowanie zawodowe młodocianych realizowane jest przez pracodawcę rzemieślnika za pośrednictwem osoby prowadzącej zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy (instruktora praktycznej nauki zawodu), to oprócz art. 120 ust. 3a ustawy Prawo oświatowe zastosowanie znajdzie art. 21 ustawy.

Art. 21 po nowelizacji ma zastosowanie do stosunków pracy nawiązywanych po dniu 15.02.2024 r

3 marca 2024r odbyły się w Zakopanem uroczystości obchodów 120-lecia Związku Podhalan Oddział w Zakopanem. Wśród zaproszonych gości był Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. Prezes Zarządu Cechu Franciszek Kaletka wraz z członkami Zarządu Edwardem Chyc-Magdzin oraz Andrzejem Królem wręczyli Prezesowi Związku Podhalan Oddział Zakopane okolicznościowy prezent ( wykonany przez członka Cechu Edwarda Staszla " Pomidorka")  wraz z życzeniami dalszej owocnej pracy w  krzewieniu kultury i tradycji góralskiej.

Biuro Cechu przypomina ,że pozostało już tylko 14 dni do złożenia wniosku o przystąpienia ucznia klasy III do egzaminu czeladniczego . Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 lutego 2024r . Brak złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu czeladniczego będzie skutkowało koniecznością powtarzania III klasy. 

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przypomina, że termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminów czeladniczych uczniów klas III-cich upływa 26 lutego 2024r.

W przypadku braku złożenia wniosku w terminie, uczeń klasy trzeciej nie dopełniający w/w obowiązku będzie powtarzał klasę !.

W 2024r będą obowiązywały następujące stawki opłat za egzaminy :

  • Egzamin czeladniczy – 969,45 zł.  Za egzamin poprawkowy opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej czyli 484,72 zł
  • Egzamin mistrzowski – 1 938,93 zł.  Za egzamin poprawkowy opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej czyli 969,45 zł.
  • Egzamin sprawdzający ( poprawkowy) – 346,23 zł.

Nr konta bankowego ( Izba Rzemiosła Nowy Sącz ) na który należy wpłacać opłaty za egzamin :

43 8811 0006 0000 0000 5119 0001 

Zgodnie z tradycją w pierwszym tygodniu Nowego Roku (5.01.2024) odbył się Opłatek Rzemieślniczy, członków zakopiańskiego Cechu. Wśród przybyłych gości był poseł na Sejm Rzeczypospolitej Andrzej Gut Mostowy, przedstawiciele Starostwa Powiatowego  w Zakopanem, Urzędu Miasta Zakopane, Izby Rzemiosła z Nowego Sącza oraz Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego na Chramcówkach w Zakopanem. W trakcie spotkania miała miejsce uroczystość wręczenia Statuetki Św. Józefa „ Za zasługi na rzecz rzemiosła Zakopanego „ dla Starosty Tatrzańskiego Piotra Bąka. Wyróżnienie przyznał Zarząd Cechu zgodnie z podjętą w dniu 19.04.2023r Uchwałą nr 5/2023r , a wręczenia dokonał  Prezes Zarządu Cechu Franciszek Kaletka. Prezes Zarządu F. Kaletka w krótkim wystąpieniu podsumował  mijający 2023r dla Cechu i prowadzonej przez Cech Szkoły Branżowej a także życzył wszystkim zgromadzonym zdrowia oraz powodzenia w prowadzonych przez siebie działalnościach na cały 2024r. Kapela góralska oraz uczennice Branżowej Szkoły Cechu zapewnili oprawę muzyczną podczas spotkania opłatkowego, wykonując znane kolędy śpiewane wspólnie przez zgromadzonych uczestników spotkania.