W dniu 05.01.2023r odbyło się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 1 w Zakopanem spotkanie opłatkowe rzemieślników i przedsiębiorców należących do zakopiańskiego Cechu . W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz lokalnych organizacji  przedsiębiorców w osobach Sekretarza Stanu w Ministerstwie Turystyki i Sportu Andrzeja Guta- Mostowego, Wicestarosty Powiatu Tatrzańskiego Władysława Filara, Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane Jana Gluca oraz Wiceprzewodniczącego Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Czesława Ślimaka. Wśród gości nie zabrakło również Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego na Chramcówkach Piotra Pławeckiego oraz Dyrekcji i grona pedagogicznego Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu. Liczni przybyli rzemieślnicy i goście obejrzeli występ zespołu regionalnego Małe Klimki pod kierownictwem P. Zofii Kubiniec-Stanuch a także mogli skosztować potraw i specjałów kulinarnych przygotowanych przez firmę Raj z Gołkowic. Spotkanie opłatkowe było najlepszą okazją do wspólnych rozmów, podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń na 2023rok. Prezes Zarządu Cechu - Starszy Cechu Franciszek Kaletka zapewnił uczestników spotkania, że tradycja takich spotkań będzie kontynuowana w najbliższych latach.

Zdjęcia : Józef Piech .

Wynagrodzenie młodocianych - okres obowiązywania od  1.12.2022 do  28.02.2023 .

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło - 6.480,67 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

Czytaj więcej...

W 2023 r. przedsiębiorcy zapłacą prawie 2,5 tys. zł więcej z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. To skutek wzrostu prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia. Więcej wydadzą też osoby z firmą, które korzystają z preferencji we wpłatach do ZUS-u. W ich przypadku wysokość składek zmieni się dwa razy w ciągu roku — od stycznia i lipca 2023 r.

Czytaj więcej...

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przypomina o konieczności składania wniosków o egzaminy czeladnicze w 2023r  przez uczniów klas III-cich  Szkół Branżowych.

1. WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY  do złożenia :

 • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 • Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany we wniosku rachunek bankowy.
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez Cech.
 • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
 • Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
 • Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia lub uwierzytelnione przez upoważniony cech.
 • WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego ucznia ostatniej klasy szkoły branżowej I stopnia będącego pracownikiem młodocianym zatrudnionym u rzemieślnika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Załącznik nr 1
 • WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego pracownika młodocianego nie będącego uczniem szkoły branżowej I stopnia. Załącznik nr 2
 • KLAUZULA  informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego. Załącznik nr 3

2.TERMINY ZŁOŻENIA wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego:

 • Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia – Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku  wraz z wniesioną opłatą za egzamin czeladniczy -  do 28 lutego 2023 r. 
 • Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika  oraz dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych - składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika .

 
 

 

W imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem oraz pracowników Biura Cechu proszę przyjąć życzenia świąteczne,  niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie opuszcza Was przez każdy kolejny dzień. Życzę Państwu również aby Nowy 2023 Rok był szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

                                                                   Prezes Zarządu - Starszy Cechu

                                                                    Franciszek Kaletka


 

Zgodnie z tradycją 6 grudnia Św. Mikołaj odwiedził  siedzibę Cechu RRiP  przy ul. Gimnazjalnej 1 w Zakopanem,  gdzie czekały na niego dzieci zakopiańskich rzemieślników. Św. Mikołaj nie zapomniał o prezencie dla każdego dziecka , a dzieci na prośbę Św. Mikołaja prezentowały swoje umiejętności w zakresie śpiewu i recytacji .