Informujemy, że dnia 4 września  (poniedziałek) 2023r  o godz.12.00 w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Chramcówki 19 w Zakopanem odbędzie się Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny 2023/2024r w Branżowej Szkole I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. Po zakończeniu Mszy Świętej uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami udadzą się do budynku Szkoły przy ul. Kasprusie  35 w Zakopanem.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem informuje, że w dniu 2 września (sobota) 2023r odbędzie się XVIII Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Program Pielgrzymki :

godz.9.30 -  Droga Krzyżowa od Kaplicy Piłata

godz. 11.30 - Formowanie pocztów sztandarowych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II

godz.12.00 - Uroczysta Msza święta w intencji rzemieślników, ich rodzin i pracowników. Po Mszy św. poczęstunek " razem przy jednym stole" na dziedzińcu klasztornym. 

Osoby zainteresowane udziałem w Pielgrzymce proszone są o zgłoszenie swojego udziału do Biura Cechu do dnia 24 sierpnia (czwartek) 2023r .

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem  informuje ,że z dniem 30 września 2023r wejdzie w życie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. ( Dzienniku Ustaw poz.1240 )

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera 2 załączniki :

1)  Załącznik nr 1 WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

2) Załącznik nr 2 WYKAZ NIEKTÓRYCH PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT 

Na podstawie w/w Rozporządzenia oraz wymienionych wykazów – pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników, w tym w celu przygotowania zawodowego  [§ 5. ] -w celu zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianych, sporządzają  wykazy wykonywanej w ich pracy:

1) wykaz prac wzbronionych młodocianym;

2) wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

 Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudnieni młodociani. W  ustalaniu w/w wykazów uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi.

Jednocześnie z dniem wejścia  przedmiotowego rozporządzenia  - utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509)..

Pracodawcy rzemieślnicy mają  na przygotowanie i wdrożenia nowej regulacji czas do 30 września 2023r .

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przesyła Komunikat Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Sączu  w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia dla pracowników młodocianych od 01.09.2023r.  

PRACODAWCO !!!

Informujemy, że z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń. Od dnia 01 września 2023r, wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:

- nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września 2023r., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek. W tym celu należy złożyć do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem wraz z aktualnym oświadczeniem lub zaświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i 2 lata wstecz).

TERMINY składania wniosków o aneks:

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2023r, będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września 2023r, będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).

Wniosek o aneks do zawartej umowy refundacyjnej w zakresie wysokości wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Przypominamy, że zgodnie z zapisem w umowie o refundację wynagrodzeń (…) refundacja z Funduszu Pracy będzie dokonywana do wysokości środków przyznanych na dany rok kalendarzowy. Dlatego też, po wyczerpaniu środków w bieżącym roku kalendarzowym, płatności będą realizowane w kolejnym roku z nowego planu.

Podstawa prawna zmian : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.07.2023r ( Dz.Ustaw z dnia 14.07.2023 poz.1348) .

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło - 7.124,26 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 499).

Okres

1.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

356,21 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

427,46 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

498,70 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

284,97 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów. Dlatego do 24 sierpnia 2023 roku w rejestrze BDO, poprzez stronę internetową http://www.rejestr-bdo.mos.gov.pl, powinien się zarejestrować przedsiębiorca, który:

  1. prowadzi jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, gdzie oferuje kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub pakuje napoje, żywność w te opakowania (w tym za pomocą urządzenia vendingowego),
  2. wprowadza do obrotu (produkuje lub przywozi z zagranicy) produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, kubki na napoje, w tym pokrywki i wieczka, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, oraz podpaski higieniczne, tampony i aplikatory do tamponów) lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Jeśli podmiot ma już wpis w rejestrze BDO z innego zakresu to powinien złożyć wniosek aktualizujący wpis. Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków w rejestrze BDO można znaleźć na stronie www.malopolska.pl/rejestrWięcej informacji o nowych obowiązkach, opłatach i sprawozdaniach znajduje się na stronie www.malopolska.pl/plastik.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

11082301
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
173
4771
11131
11028348
30770
157230
11082301